Behandelovereenkomst

Dit formulier is onderdeel van de afspraakbevestiging. Het is een wettelijke verplichting om duidelijkheid richting cliënt te verschaffen middels een behandelovereenkomst.

WGBO

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

 • recht op informatie;
 • toestemmingsvereiste voor een behandeling;
 • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
 • recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
 • geheimhouding van cliëntgegevens.

Wkkgz

De hulpverlener, aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijze), is gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverlener een klachtenfunctionaris (Quasir) moet aanstellen en is aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie (Zorggeschil). Meer informatie hierover is te lezen op: www.vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Algemene betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.
 2. Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

III. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

 1. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 3. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd, tenzij de behandeling zich hiertegen verzet, verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

VII. Voor informatie over de algemene voorwaarden, de klachtenregeling en de privacyverklaring verwijzen we u naar onze website www.lichaamsmeeting.nl.

Privacy

Door het aangaan van de afspraak geeft de cliënt toestemming om zijn/ haar persoonsgegevens te gebruiken voor toesturen, via e-mailadres dat door de cliënt is opgegeven, van nieuwsbrieven.

Door het aangaan van de afspraak geeft de cliënt toestemming om zijn/ haar persoonsgegevens te gebruiken t.b.v. de behandeling.

Informatie

De cliënt wordt vooraf toestemming gevraagd over het informeren van de huisarts, specialist of collega. Ook wordt de cliënt vooraf geïnformeerd over het inwinnen van informatie bij huisarts, specialist of collega.

Bewaartermijn persoonsgegevens

20 jaar na het laatste contactmoment (volwassenen)

20 jaar na het laatste contactmoment vanaf het 18e levensjaar (Minderjarigen)

Gegevens van de cliënt:

 • Achternaam
 • Roepnaam
 • Voorletters
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoon
 • E-mail

Goedkeuring

Voor cliënten vanaf 12 jaar zijn geldt dezelfde goedkeuring (acceptatie bij accepteren van de afspraak). Bij cliënten jonger dan 18 jaar is ook goedkeuring van de ouders en /of verzorger(s) vereist. Door mee te gaan met de afspraak geven zij hun goedkeuring.

Aanwezigheid bij behandeling

Indien cliënt minderjarig is dienen ouders en/of verzorgers aanwezig te zijn bij de behandeling.

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. ouder(s) en/of verzorgers.

Algemene voorwaarden OMC Nederland

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut / therapeuten van OMC Nederland en de cliënt / de cliënten.

1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft
afgesproken voor een vervolggesprek, of er is direct een intake gepland, is er sprake van een
behandelingsovereenkomst. Deze wordt bijgesloten bij de bevestiging van de afspraak of wordt direct verstrekt bij aanvraag.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden
worden beëindigd:
a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt
afspreken;
c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
i. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-
overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de
therapeut;
j. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de
competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in
ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een
termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders
afgesproken tussen therapeut en cliënt;

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie
afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent direct na de
sessie af, tenzij anders afgesproken.

6. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies met twee personen
30 minuten en en maximaal tweeënhalf uur.

7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe
overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee werkdagen van te voren te
worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening
wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt
ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

9. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere
relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

10. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden
alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten)
overhandigd of medegedeeld.

11. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van
het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt.
Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt
afgesproken uurtarief.

12. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (Vereniging Ter Bevordering Van Alternatieve Geneeswijze).
De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich
met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (info@VBAG.nl). De
therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren
Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege
www.tcz.nu

13. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de
therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten
van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden
verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde
aangifte bij de politie worden gedaan.

14. OMC Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die
zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel
doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers
van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

15. OMC Nederland is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan
eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de
(straatnaam en huisnummer en plaatsnaam), noch voor andere schade ontstaan door
betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.